NATIONELL SVARSMALL FÖR DYNAMISK NJURSKINTIGRAFI (99mTc-MAG3)

SFNM’s arbetsgrupp för utformning av en ”NATIONELL SVARSMALL FÖR DYNAMISK NJURSKINTIGRAFI” är nu klar med arbetet. Detta är ett viktigt steg i föreningens kvalitetsarbete för att harmonisera specialitetens remissvar.

Svarsmallen blev skickad på remiss till Svensk Urologisk Förening där man i svaret bla skrev:
Vi har granskat den nya svarsmallen och finner att den är efterlängtad, genomarbetad och välstrukturerad. Vi ställer oss bakom remissmallen och vill gärna uppmuntra till användning av den.
Ökad samstämmighet mellan olika undersökningar gjorda på olika nuklearmedicinska avdelningar och tolkade av olika bedömare är eftersträvansvärt och kommer att underlättas avsevärt om den nya mallen används.”

LÄNK till SVARSMALL

(Mallen finns i övrigt att hitta under fliken ”Praktisk Infobank”)

EANM Congress 2021

Welcome to the 34th Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine on October 20-23, 2021!
(Pre-Congress Symposia will take place on October 4-6 & October 11-13, 2021!)

Virtuell kongress (som dock kan bli ”Hybrid” dvs virtuell och face-à-face i fall sistnämnda skulle gå att genomföra).

Länk till info

OBS: The abstract submission is open until April 25 2021:
Länk till abstract submission