NATIONELL SVARSMALL FÖR STATISK NJURSKINTIGRAFI (99mTc-DMSA)

Föreningens arbetsgrupp för utformning av en ”NATIONELL SVARSMALL FÖR STATISK NJURSKINTIGRAFI (99mTc-DMSA)” är nu klar med arbetet. Detta är ett viktigt steg i föreningens kvalitetsarbete för att harmonisera specialitetens remissvar. Arbetet med svarsmallar fortgår – nästa nationelle mall kommer att handla om dynamisk njurskintigrafi.

Länk till NATIONELL SVARSMALL FÖR STATISK NJURSKINTIGRAFI (99mTc-DMSA)

(Mallen finns i övrigt att hitta under ”Praktisk Infobank”)

Tack till SUS för ett FANTASTISKT vårmöte i Malmö


Venue: Clarion Hotel Malmö Live


SFNM ordförande Trägårdh går igenom forsknings- och utbildningsenkäten


Årets abstractpris gick till Anni Gålne et al (SUS). Ledamot Scheike överräcker vandrarpriset dvs godisskålen


Dax för yoga!
Mycket trevligt inslag som hjälpte till med att hålla huvudet klart


Elin Trägårdh överräcker stafettpinnen till Agnieszka Athley – nästa år är vårmötet/utbildningsdagen i Växjö

Ansökning om vårens stipendier!

Sista ansökningsdag är 30 april 2019

Ansökningsblanketten skrivs ut och skickas ifylld till föreningens sekreterare.

SFNM brukar dela ut resestipendier två gånger per år, på högst 10.000 kronor.
Sökande ska ha varit medlem i föreningen i minst ett år vid ansökningstillfället.
Resestipendium kan sökas för kongresser eller någon annan resa som behövs för att inhämta ny kunskap. Vid kongressresor värderas det högt att ha ett eget bidrag.

Stipendium beviljas inte retroaktivt, så resan kan göras tidigast en månad efter sista ansökningsdag.

SFNM tar även emot ansökningar om ekonomisk starthjälp för nya utvecklings- eller forskningsprojekt. Högsta belopp man kan ansöka om är 10.000 kronor. Pengarna är tänkta att t ex användas till material som behövs för att få igång ett projekt, dock inte för lönekostnader. Samma blankett som för resestipendierna kan användas, men projektet, och vad pengarna ska användas till, måste beskrivas i en separat bilaga.

OBS: Nytt sedan hösten 2018 är möjligheten att ansöka om bidrag till auskultationsresor till andra sjukhus, för vidareutbildning. Även resor till olika kurser kan ge bidrag (detta gäller särskilt för de som inte är ST-läkare för vilka arbetsgivaren ju har ett speciellt ansvar för utbildningen).

Besked om erhållet stipendium kommer senast en månad efter sista ansökningsdag. En kort reseberättelse, max 500 ord (A4), kommer att publiceras på föreningens hemsida. Pengarna utbetalas efter att reseberättelse skickats in, vilket skall ske senast 3 månader efter att resan avslutats

Välkommen med din ansökan

 

SLS: Utlysning av forskningsmedel – ansök innan 1 februari 2019

                          

En av Svenska Läkaresällskapets huvudsakliga uppgifter är att främja vetenskaplig utveckling och spridande av medicinsk kunskap. Detta gör man bland annat genom att varje år dela ut omkring 30 miljoner kronor till forskning.

Den 1 december startar ansökningsperioden för projektanslag och post doc-stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder samt för projektanslag och resebidrag.

Ansökan om forskningsanslag skall vara inne senast den 1 februari 2019

Sök anslag här