Ansök nu om höstens stipendier!

Sista ansökningsdag är 30 november 2018

Ansökningsblanketten skrivs ut och skickas ifylld till föreningens sekreterare.

SFNM brukar dela ut resestipendier två gånger per år, på högst 10.000 kronor.
Sökande ska ha varit medlem i föreningen i minst ett år vid ansökningstillfället.
Resestipendium kan sökas för kongresser eller någon annan resa som behövs för att inhämta ny kunskap. Vid kongressresor värderas det högt att ha ett eget bidrag.

Stipendium beviljas inte retroaktivt, så resan kan göras tidigast en månad efter sista ansökningsdag.

Sedan förra året tar vi emot ansökningar om ekonomisk starthjälp för nya utvecklings- eller forskningsprojekt. Högsta belopp man kan ansöka om är 10.000 kronor. Pengarna är tänkta att t ex användas till material som behövs för att få igång ett projekt, dock inte för lönekostnader. Samma blankett som för resestipendierna kan användas, men projektet, och vad pengarna ska användas till, måste beskrivas i en separat bilaga.

OBS: Nytt för hösten 2018 är möjligheten att ansöka om bidrag till auskultationsresor till andra sjukhus, för vidareutbildning. Även resor till olika kurser kan ge bidrag (detta gäller särskilt för de som inte är ST-läkare för vilka arbetsgivaren ju har ett speciellt ansvar för utbildningen).

Besked om erhållet stipendium kommer senast en månad efter sista ansökningsdag. En kort reseberättelse, max 500 ord (A4), kommer att publiceras på föreningens hemsida. Pengarna utbetalas efter att reseberättelse skickats in, vilket skall ske senast 3 månader efter att resan avslutats.

Välkommen med din ansökan

NATIONELL SVARSMALL FÖR MYOKARDSKINTIGRAFI

Föreningens arbetsgrupp för utformning av en ”NATIONELL SVARSMALL FÖR MYOKARDSKINTIGRAFI” är nu klar med arbetet. Detta är ett viktigt steg i föreningens kvalitetsarbete för att harmonisera specialitetens remissvar. Arbetet med svarsmallar fortgår – nästa nationelle mall kommer att handla om DMSA skintigrafi.

Länk till NATIONELL SVARSMALL FÖR MYOKARDSKINTIGRAFI

(Mallen finns i övrigt att hitta under ”Praktisk Infobank”)

Dax att söka vårens RESESTIPENDIER!

Sista ansökningsdag är 30:e april 2018

Ansökningsblanketten skrivs ut och skickas ifylld till föreningens sekreterare.

SFNM delar ut resestipendier två gånger per år, på högst 10.000 kronor.
Sökande ska ha varit medlem i föreningen i minst ett år vid ansökningstillfället.
Resestipendium kan sökas för kongresser eller någon annan resa som behövs för att inhämta ny kunskap. Vid kongressresor värderas det högt att ha ett eget bidrag.

Stipendium beviljas inte retroaktivt, så resan kan göras tidigast en månad efter sista ansökningsdag.

OBS: Numera tar vi även emot ansökningar om ekonomisk starthjälp för nya utvecklings- eller forskningsprojekt. Högsta belopp man kan ansöka om är 10.000 kronor. Pengarna är tänkta att t ex användas till material som behövs för att få igång ett projekt, dock inte för lönekostnader. Samma blankett som för resestipendierna kan användas, men projektet, och vad pengarna ska användas till, måste beskrivas i en separat bilaga.

Besked om erhållet stipendium kommer senast en månad efter sista ansökningsdag. En kort reseberättelse, max 500 ord (A4), kommer att publiceras på föreningens hemsida. Pengarna utbetalas efter att reseberättelse skickats in, vilket skall ske senast 3 månader efter att resan avslutats.

Välkommen med DIN ansökan!

Verksamhetsenkät – Nuklearmedicin

Svensk Förening för NuklearMedicin (SFNM) har nyligen skickat ut en enkät avseende nuklearmedicinsk diagnostik och behandling. Enkäten – som har utgått till alla relevante enheter – skall ge en samlad bild av den nuklearmedicinska verksamheten i riket, inklusive rekryterings- och utbildningsbehov. För att få fram en rättvisande bild, är det av MYCKET STOR VIKT ATT ALLA ENHETER BESVARAR ENKÄTEN. En översiktlig genomgång av enkätsvaren kommer att ske på Nuklearmedicinskt Vårmöte i Örebro 16-18 maj 2018. Under hösten 2018 kommer en sammanställande rapport att bli tillgänglig för de enheter som har besvarat enkäten.

Enkätsvaren som lämnas digitalt skall vara inne senast 2018-03-02.

Länk till verksamhetsenkätens introduktionsbrev