Praktisk Infobank

Syftet är att skapa en informationsbank om det praktiska arbetet kring patienten med inriktning på förberedelser, utförande, strålskydd m.m. vid nuklearmedicinska undersökningar.

Tanken är att man genom en nationell inventering bygger upp denna bank. Inför varje vårmöte kan en ny undersökning läggas till och de redan befintliga uppdateras. Om årets arrangör inte har möjlighet att ansvara för detta finns möjlighet att vända sig till styrelsen.

Om ni vill göra några ändringar i befintliga enkäter, kontakta styrelsen.

STRÅLSKYDD:

”Är det farligt att undersökas med radioaktiva läkemedel?” – länk till 1177 Vårdguiden

Ny författning om strålskydd och nya föreskrifter från SSM – Enkätredovisning

 

METODER & ENKÄTER:

Enkäter om Kompetens och utbildning för biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, onkologisjuksköterskor mfl inom nuklearmedicinsk verksamhet (2019)

Nationell svarsmall för statisk njurskintigrafi (99mTc-DMSA)

 Nationell svarsmall för myokardskintigrafi 2018

PDF-logo_medium Enkät Renografi Vårmötet 2018

PDF-logo_medium Förberedelser inför nuklearmedicinska undersökningar Vårmötet 2017

PDF-logo_medium Paratyreoideascintigrafi Vårmötet 2016

PDF-logo_medium Myokardscintigrafi Vårmötet 2015

PDF-logo_medium  Lungscintigrafi Vårmötet 2014

PDF-logo_medium  Radiojod-behandling Vårmötet 2013

PDF-logo_medium  Parathyreoidea-scintigrafi Vårmötet 2013

PDF-logo_medium  Ventrikelscintigrafi Vårmötet 2012

PDF-logo_medium  SentinelNode Vårmötet 2011

PDF-logo_medium  Sammanfattning tyreoideascint Vårmötet 2010

PDF-logo_medium  Enkät Tyreoidea Vårmötet 2010

PDF-logo_medium  PET-CT Vårmötet 2009                      PDF-logo_medium Uppdaterad enkät PET/CT 2015